Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2017

slowonaniedziele
8069 18a4
Reposted fromkjuik kjuik viaundonee undonee
slowonaniedziele
0527 ca88 500
Reposted fromtfu tfu viacocciuella cocciuella
slowonaniedziele
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 vialanuch lanuch
slowonaniedziele
Trzeba zdjąć z rany plaster, posypać solą, zakleić, zdjąć, posypać, zakleić, aż w końcu któregoś dnia powie pani sobie, że już nic nie czuje.
— Mariusz Bonaszewski
slowonaniedziele
Trzeba będzie nam tę rzekę przejść,
nie oszczędzaj się,
nie oszczędzaj mnie.
— kortez
Reposted fromkwiatywewlosach- kwiatywewlosach-
slowonaniedziele

November 23 2017

slowonaniedziele
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna

November 19 2017

slowonaniedziele

November 16 2017

slowonaniedziele
Brak mi wielu rzeczy, ale najbardziej brak mi samej siebie.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viahumane humane
slowonaniedziele
slowonaniedziele
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść.
— Myśliwski
Reposted fromrol rol viainspirations inspirations

November 03 2017

8601 d791

hplyrikz:

Clear your mind here

slowonaniedziele
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairka irka
2495 bea8
slowonaniedziele
4336 bafd 500
Reposted fromfoods foods viagingerowaa gingerowaa
slowonaniedziele
3410 db51 500
Reposted fromtfu tfu viagingerowaa gingerowaa
slowonaniedziele
2325 7014 500
Reposted fromnaciol naciol viamysweetheartt mysweetheartt
slowonaniedziele
Reposted fromFlau Flau viaveryme veryme

October 16 2017

slowonaniedziele
9726 908f 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacmollka cmollka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl